Přihlásit se  |  Registrace

Obchodní podmínky

1. Obecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto obchodní podmínky a reklamační řád platí pro nákup v internetovém obchodě www.hradsky-sunk.cz.
Obchodní podmínky a reklamační řád blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.
Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.hradsky-sunk.cz je
HRADSKÝ - SUNK s.r.o., Komenského 239, 687 71 Bojkovice
IČO: 07673281
DIČ: CZ07673281
hradsky-sunk@seznam.cz

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše ve znění novel.

Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.

Prodávající / dodavatel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující / spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující / nikoli spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Uzavření kupní smlouvy – není-li kupujícím spotřebitel, objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Je-li kupujícím spotřebitel, umístěním nabídky prodeje zboží na internetových stránkách vyjadřuje prodávající svoji vůli uzavřít kupní smlouvu na zboží, popř. služby za uvedených podmínek. Kupní smlouva vzniká okamžikem doručení závazné objednávky kupujícího prodávajícímu. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Reklamace – je uplatnění práv kupujícího z rozporu s kupní smlouvou, jakožto i uplatnění práv kupujícího plynoucích z odpovědnosti prodávajícího za vady.

2. Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní a reklamační podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Ceny uvedené v kupní smlouvě jsou platné v době uskutečnění objednávky. Doba trvání akčních cen je do vyprodání zásob, pokud není stanoveno doplňující informací u výrobku jinak. Tyto obchodní a reklamační podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce a je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky, stejně jako reklamační řád, jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které objednatel používá.

3. Právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy

Pokud nebudete se zbožím spokojeni, můžete ho bez udání důvodu vrátit do 14 dnů od převzetí zásilky nazpět a my vám dle vašeho výběru vrátíme peníze nebo vyměníme zboží za jiné.

4. Odstoupení od smlouvy

Internetový obchod www.hradsky-sunk.cz poskytuje spotřebiteli dle § 53 odst. 7 Občanského zákoníku ochranou lhůtu 14 dní na vrácení zboží bez udání důvodu. Odstoupit od smlouvy lze i telefonicky nebo emailem před expedicí zboží. Pokud se rozhodnete využít tuto možnost, zašlete nám zboží včetně kopie faktury a průvodního dopisu, ve kterém bude uvedeno, že odstupujete od uzavřené kupní smlouvy.

Odstoupit od smlouvy bez udání důvodu nelze, pokud bylo zboží již částečně spotřebováno či opotřebováno. Nelze také odstoupit od smlouvy na zboží, jehož charakter to vylučuje, zejména z hygienických důvodů.

V případě, že vrácené zboží bude neúplné, poškozené či viditelně opotřebené, budeme uplatňovat vůči kupujícímu požadavek na náhradu škody. Zboží zaslané zpět formou dobírky nebude přijato.

5. Vrácení peněz

Peníze budou kupujícímu vráceny ve lhůtě do 30 dnů od odstoupení od smlouvy. V případě vrácení zboží budou peníze zaslány kupujícímu složenkou nebo bankovním převodem.

6. Záruční doba

Pro kupujícího je záruční lhůta 24 měsíců, pokud není uvedena delší. Záruka přesahující 24 měsíců a její podmínky jsou vyznačeny na záručním listě.

Záruční doba začíná běžet převzetím doručeného zboží kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. V případě výměny výrobku v záruční době začne záruka běžet znovu od převzetí nové věci. Je-li na výrobku, jeho obalu nebo v návodu vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití, skončí záruční doba uplynutím této lhůty.

7. Záruční list

Prodávající poskytuje záruku písemnou formou (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje, které musí obsahovat záruční list. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, IČ, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu.

8. Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Shodou s kupní smlouvou se pak rozumí zejména, že prodávaná věc je bez vad, a dále že má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím nebo výrobcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, dále že odpovídá požadavkům právních předpisů a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

9. Kontrola zásilky

Při převzetí zásilky je spotřebiteli doporučeno překontrolovat stav zásilky. Pokud je při převzetí zjištěno mechanické poškození obalu výrobku či neúplnost zásilky, je spotřebiteli doporučeno za přítomnosti přepravce vyhotovit do přepravních dokladů záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost přepravcem potvrdit, případně zboží nepřevzít. Spotřebitel tím značně zjednoduší a urychlí vyřízení celé věci. Týká se to hlavně zboží označeného jako „křehké" Tím samozřejmě není nijak dotčeno právo spotřebitele uplatnit reklamaci u prodávajícího.

10. Uplatnění reklamace

Za všech okolností se snažíme vyjít spotřebiteli vstříc. V případě, že spotřebitel objeví na zakoupeném zboží v průběhu záruční lhůty vadu, má právo na reklamaci.

Zašlete reklamované zboží (pokud možno včetně kopie faktury, záručního listu, případně i průvodního dopisu) se stručným popisem vady na naši adresu nebo email (hradsky-sunk@seznam.cz).

Naše adresa pro uplatnění reklamace je:
HRADSKÝ - SUNK s.r.o., Komenského 239, 687 71 Bojkovice nebo na telefonu:

776 123 339 Silvie Hustáková

608 861 985 Miloslava Hradská

603 871 457 Milan Hradský

Reklamaci je samozřejmě možné uplatňovat i osobně na provozovně (Komenského 307, Bojkovice) nebo prodejně naší firmy (Komenského 239, Bojkovice).

11. Rozsah záruky

Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.

Před prvním použitím je kupující povinen prostudovat záruční podmínky a návod na obsluhu zboží (je-li přiložen) a následně se těmito informacemi důsledně řídit. Na vady způsobené nesprávným použitím výrobku, v rozporu s návodem k použití se záruka nevztahuje.

12. Řešení reklamace uplatněné spotřebitelem

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující spotřebitel právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu této součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující spotřebitel právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje, pokud se stejná vada projeví potřetí.

Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má kupující spotřebitel právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.

13. Vyřízení reklamace

Reklamace bude vyřízena nejdéle do 30-ti dnů od jejího uplatnění. V případě nevyřízení reklamace v této lhůtě má spotřebitel právo na výměnu věci za stejnou novou bezvadnou věc, nebo může od smlouvy odstoupit. Výběr mezi výměnou věci a odstoupením od smlouvy náleží spotřebiteli.

Našim cílem je vyřídit reklamaci ke spokojenosti kupujícího.

14. Ochrana osobních dat

Osobní data zákazníků jsou uchovávána v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. V platném znění. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu a jejich odstranění z naší databáze a další zákonná práva k těmto údajům.

Osobní data, která kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuta jiným subjektům. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný k bezproblémovému doručení zboží.

15. Odpovědnost za zboží a jeho možné vady

Prodávající se zavazuje zajistit Kupujícímu zboží dle jeho závazné Objednávky, tj. v odpovídající kvalitě, typu, množství a čase. Prodávající je majitelem zboží do momentu jeho předání dopravní společnosti. Po tomto úkonu je za zboží odpovědný zástupce dopravní společnosti, který je povinen zajistit doručení neporušeného a nepoškozeného zboží kupujícímu ve sjednaném termínu. Okamžikem kdy Kupující převezme zboží od dopravní společnosti a zároveň podepíše dokumenty související s předáním zboží, je za zboží bez výhrad odpovědný Kupující. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím běžným, tj. obvyklým, užíváním, dále na vady způsobeném nesprávným použitím výrobku. Dále záruku nelze uplatnit v následujících případech, kdy: zboží bylo poškozeno během přepravy. Pokud ano, je kupující povinen nechat si potvrdit v dodacím listu oznámení o poškození od dopravní společnosti a s tímto reklamaci dále řešit;došlo k neodborné manipulaci, zacházení, či k neodborné montáži;zboží bylo používáno k jiným účelům než stanovují doporučení pro použitípokud bylo zboží vystaveno nadměrné zátěžipokud bylo poškozeno nepředvídatelnými přírodními živly

16. Osobní odběr

Zboží je možné osobně vyzvednout na adrese naší provozovny pondělí – pátek od 8.00 – 15.00 h. Komenského 239, 687 71 Bojkovice (pod vlakovou zastávkou Bojkovice - město).

17. Balíkem nebo na dobírku

Objednávky expedujeme prostřednictvím přepravní společnosti GEIS - rozvážka v pracovní dny pondělí - pátek. V případě nepřítomnosti firma Geis kontaktuje adresáta balíku a domluví se na opětovném doručení balíku. Ve výjmečných případech zasíláme zboží i Českou poštou. Pokud je zboží skladem, zboží expedujeme nejpozději do 5 pracovních dnů od přijetí objednávky. Pokud zboží není skladem, kontaktujeme Vás mailem nebo telefonicky. Při doručení zásilky je řidič povinen vyžádat od zákazníka občanský průkaz a zapsat do předacího listu číslo občanského průkazu zákazníka, aby nedošlo k nesprávnému předání zásilky (záměna osob a pak následná reklamace nepředaného balíku nebo dobírky).

18. Ceny dopravného:

Balík GEIS – platba dobírkou - do 45 kg Kč 135,-.

Obyčejný balík GEIS– platba předem na bankovní účet – Kč 95,-.

Doporučený dopis Česká pošta – Kč 80,- (formát dopisu A4 - max šířka dopisu 5 cm).

Dobírka Slovensko - do 10 kg - 6,-- EUR - Slovenská pošta (doručení na Slovensko 7-10 dnů - podle množství objednávek z pošty Drietoma) + DPH 21%.

Dobírka Slovensko - do 15 kg - 10,-- EUR - Slovenská pošta (doručení na Slovensko 7-10 dnů - podle množství objednávek z pošty Drietoma) + DPH 21%.

Dobírka Slovensko - nad 15 kg -do 30 kg - 14,-- EUR - Slovenská pošta (doručení na Slovensko 7-10 dnů - podle množství objednávek z pošty Trenčín - Kaufland) + DPH 21%.

Při platbě předem zásilky na Slovensko, bude doprava individuálně stanovena, zákazníka o ceně za dopravu budeme informovat telefonicky nebo emailem.

Nadměrné zásilky - individuální cena dle váhy a objemu zboží (nad 45 kg) - orientační cena 350,-- až 500,-- Kč.

Doprava zboží paletou GEIS od 1800,-- Kč.

Při nevhodné kombinaci vybraného zboží na zaslání (tzn. těžké zboží + velmi křehké zboží + objemné zboží) si vyhrazujeme právo doúčtovat dopravu za každý další balík 95,-- Kč (bez doběrečného).

Uvedené ceny dopravného jsou vč. DPH.

V případě, že se rozhodnete o storno Vaší objednávky, ihned nás kontaktujte, aby nedošlo k odeslání zboží - vícenáklady za dopravu - vrácení nepřebrané zásilky.

19. Kontrola zboží při převzetí

Při přebírání objednaného zboží je kupující povinen zásilku překontrolovat (otevřít balík a fyzicky překontrolovat před dopravcem). V případě, že nezjistí žádné mechanické poškození obalu, stává se podpisem dodací listiny dopravce majitelem převzatého zboží a nese tak za něj plnou zodpovědnost. Pokud ale kupující objeví při přebírání zjevné vady výrobku, či poškození jeho obalu, je povinen skutečnosti sepsat a nechat si toto potvrdit dopravcem. Jestliže tak neučiní, není možné vznést pozdější nárok na reklamaci.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. ledna 2019.